Student Tutors

Undergraduate Students Innovation Training

1. Yuting HUANG, Jiaan LUO, Ziyan ZHOU, Jian WEI, and Can JIN, “The Research on Intelligent Sensing of the Sleep Snore Site based on Computer Audition (基于计算机听觉的睡眠打鼾部位智能识别研究)”, 2021.11-2022.11, University Level Supported.

2. Hengrui ZHONG, Liangyu QIN, Yongchen LIU, Zhouyi LI, and Haoxuan WANG, “The Research on Intelligent Sensing System of the Body Sound (智能体音感知系统研究)”, 2021.11-2022.11, University Level Supported.

3. Yiyan WANG, Qiyue DONG, Shunzhang CHEN, Hequan LIANG, and Jiaxin LI, “The Research on Respiratory Sound Detection based on Computer Audition (基于计算机听觉的呼吸声检测研究)”, 2021.11-2022.11, University Level Supported.

4. Keyi LI, Rongmin GAO, Kewei FENG, Tianhao LIANG, and Shuntian TANG, “The Research on Quantitative Evaluation of Mental Status based on Speech (基于语音的精神状态量化评估系统研究)”, 2021.11-2022.11, University Level Supported.

5. Yongzi YU, Chen QUAN, Chenyang XU, Jiaxin PU, and Xilin ZHENG, “The Research on Heart Sound Sensing Model based on Federated Learning (基于联邦学习的心音感知模型研究)”, 2021.11-2022.11, University Level Supported.

High School Students Scientific Training